2018-10-11 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorganiationer