2018-10-25 Minnesanteckningar NOSAM Äldre Västra Göteborg