2017-06-15 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och Unga