2019-11-21 Minnesanteckningar Temagrupp barm och unga