2018-11-07 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet