2017-12-14 Minnesanteckningar NOSAM Mitt i Livet Västerstadsdelarna