2018-10-24 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och unga