2018-03-22 Minnesanteckningar NOSAM Äldre Västra Göteborg rev CB