2017-01-18 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet