2017-10-26 Minnesanteckningar NOSAM västra Göteborg