2018-11-14 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorganiationer