2018-01-18 Minnesanteckningar Styrgrupp Mobil Närvård