2019-06-05 Minnesanteckningar Temagrupp barn och unga