2017-01-18. Bilaga. Omvärldsbild ur Temagrupp Mitt i livets perspektiv