2018-05-17 Minnesanteckningar NOSAM Mitt i livet Västerstadsdelarna