2017-06-19 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorg