2018-08-22 Minnesanteckningar Styrgrupp Mobil närvård