2017-11-20 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorg