2017-02-02 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och Unga