2018-02-22 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och unga