2018-02-27 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet