2018-06-12 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och unga