2017-11-30 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet