2019-05-16 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorganiationer