2018-11-27 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och unga