2019-02-06 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och unga