2018-12-03 Minnesanteckningar NOSAM Barn och unga Västerstadsdelarna