2019-03-29 Minnesanteckningar Samordningsgruppens planeringsdag