2018-05-17 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet