2018-09-06 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet