2018-09-20 Minnesanteckningar NOSAM Mitt i livet Västerstadsdelarna