2018-12-07 Bilaga 4. Beslutsunderlag för att sluta faxa och använda NPÖ i SAMLA