2017-10-03 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorg