2019-04-11 Minnesanteckningar Lokal Västbusgrupp Västerstadsdelarna