Metadata för Medarbetarpolicy

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Medarbetarpolicy
Filnamn, utgivet/publicerat: Medarbetarpolicy.pdf
Beskrivning: Medarbetarpolicyn vänder sig till samtliga medarbetare i Västra<br>Götalandsregionen. Den beskriver grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt inom hälsa och arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter, kompetensförsörjning och lön.<br>Policyn är gemensam för samtliga styrelser, nämnder och bolag inom Västra Götalandsregionen och ersätter Personalvision 2021, Policy för hälsa och arbetsmiljö, Policy för jämställdhet och mångfald, Kompetensförsörjningspolicy och Lönepolicy.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje
Dokumentstruktur VGR ID: 3
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 4
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-11-19 17:02:00
Dokumentid källa: 39206
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=39206
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab HR
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-10-08 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-10-08 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-11-19 00:00:00
Tillgänglighetsdatum tom: 2023-10-08 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2018-10-08 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-11-19 17:02:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39206?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: personal
Diarienummer: RS 2017-00684
Nyckelord
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: a6a6aa9d62a6eac88860491f2177f102
Källsystem: Barium