2019-11-13 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i Livet