2018-04-19 Minnesanteckningar Styrgrupp Mobil Närvård