2019-09-04 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i Livet