2019-09-24 Minnesanteckningar Temagrupp Barn och unga