2019-09-05 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorganiationer