2019-05-16 Minnesanteckningar NOSAM Äldre Västra Göteborg