2017-06-15 Minnesanteckningar NOSAM Äldre Västra Göteborg