2017-02-21 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet