2017-03-09 Minnesanteckningar NOSAM Psykiatri Västerstadsdelarna