2019-03-13 Minnesanteckningar Referensgrupp brukarorganiationer