2017-09-07 Minnesanteckningar Lokal Västbusgrupp Västerstadsdelarna