2018-10-03 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet