2018-09-20 Minnesanteckningar NOSAM Äldre Västra Göteborg